Jan Černý

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

biolog | pedagog | popularizátor vědy

Moje zkušenosti

Dlouhodobá pedagogická praxe (25 let) ve všech stupních studia, včetně garantování magisterského oboru a doktorských programů. Výuka v různých typech formátů – přednášky (cca 70 hodin ročně), praktická cvičení (30–50 dní ročně), semináře (cca 20 hodin ročně).

Zkušenosti s organizací a reformou studia (členství v týmu, který připravil modulový systém studia bakalářských oborů biologie na biologické sekci PřF UK, koordinátor Modulu fyziologie, morfologie, anatomie, příprava akreditací oborů a programů).

Zkušenosti s fungováním Biologické sekce PřF UK (posledních 15 let člen vědecké rady).

Zkušenosti s organizací a náplní přijímacího řízení z pozice garanta na Biologické sekci PřF UK.

Zkušenosti s agendou informačních zdrojů z pozice předsedy knihovní komise Biologické sekce PřF UK (člen v redakční radě časopisu Vesmír a v redakční radě nakladatelství Academia).

Zkušenosti z exekutivy – z pozice proděkana PřF UK pro vědu, vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a botanickou zahradu (etablování Vědecké konference PřF UK, soutěže Věda je krásná, edukačního a popularizačního webu www.prirodovedci.cz) a vedoucího katedry Buněčné biologie.

Kontakt s aplikační sférou – mezinárodní i národní patent.

Osobní zkušenost s univerzitní podporou vědecké činnosti (senior projektu UNCE, garant projektů SVV, PRIMUS na katedře).

Zkušenosti s péčí o talenty a s popularizací vědy (mj. předseda Ústřední komise české biologické olympiády, vedoucí delegace ČR pro Mezinárodní biologickou olympiádu a European Union Science Olympiad, od r. 2014 více než 40x hostem v pořadu Laboratoř – Český rozhlas Plus, cca 30 popularizačních příspěvků v Lidových novinách, v časopise Vesmír i v zahraničí).

Vědecká činnost (60 publikací na WOS z oboru imunologie, buněčné biologie a didaktiky biologie, více než 2000 citací bez autocitací, h-index 20).

Detailní povědomí o prostředí v AV ČR (diplomový a doktorský projekt – Ústav Molekulární genetiky, člen Rad akademických ústavů – Mikrobiologického, Fyziologického a Molekulární genetiky).

Zahraniční zkušenosti (postdoktorální pobyt na Harvard Medical School).